فیلم مستند جنگ شیرها و بوفالوهای افریقایی از حملات متعدد شیرهای افریقایی به بوفالوها تا پرتاب شدن شیر جنگده به هوا توسط بوفالو
08:37