توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره تجمع تعدادی از داوطلبان کنکور سراسری
01:53