لحظه دیسکوالیفه شدن آرجان بولار مقابل امیر علی اکبری به خاطر فرار
۰۰:۳۵