روایت سردار حجازی از اعتماد شهیدسلیمانی به جوانان در میدان جنگ
۰۱:۳۱