صحنه جنگیدن و شهادت حضرت عباس در فیلم مختار نامه با صدای اصلی
۱۷:۱۳