اسکرانتون ؛ مهمترین کارخانه آمریکا برای اوکراینی ها !
۰۹:۱۴