وی اس تی سینتی سایزر Delta-V Audio SpaceCraft
۰۱:۲۳