آوازی که جناب خان خواند و برگ‌های گلدان و بچه‌های کوچه ریخت!
02:21