نگار پژوه :: کنترل ارتعاشات تیر صفر تا صد - جلسه دوم
25:39