صدای خسته پرستار مازندرانی: خواهش می کنم بیرون نیائید و در خانه بمانید
۰۰:۵۹