زایمان طبیعی در ساعت سه ونیم صبح با یک مادر بسیار صبور
۰۰:۵۶