سامانه اونجر؛ نسخه آمریکایی برای امنیت آسمان اوکراین در برابر روسیه
۰۳:۱۵