عینک مدرنی که در تاریکی مطلق، دستیاری قدرتمند برای آتش نشانان است
۰۰:۳۶