تعطیلی فرودگاه استانبول پس از بارش سنگین برف
۰۱:۲۰