ذکری که فرشتگان در ثبت ثواب بی‌انتهای آن از خدا کمک می‌خواهند!
01:54