جوانان شجاعی که دوست موتورسوار خود را از جریان سیل بیرون آوردند
۰۰:۴۸