توضیحات حناچی درباره حذف عنوان «شهید» از تابلوهای شهرداری
۰۲:۰۲