لحظه سقوط رئیس جمهور چین از روی استیج جلوی چشم پوتین
00:35