چلنجر 3؛ این تانک جدید انگلیسی خیلی محدود تولید می شود!
۰۰:۵۰