پرتاب شدن کارگران از قسمت بار کامیون، پس از تصادف دو خودرو
00:24