توضیح رئیس جمهور درباره شنبه‌ای که قرار بود همه چیز عادی شود
۰۱:۱۴