به وقت شام سکانس بازگشت به تدمر و قول سردسته داعشی ها
07:00