سگ باوفا چگونه با دیدن صاحبش پس از مدت‌ها ذوق می‌کند!
۰۰:۲۸