کوسه درازدم چشم‌درشت (Bigeye thresher) در ساحل
۰۴:۲۷