درس ترانه فارس از کتاب شیوه سنتور نوازی - مرحله اول نت خوانی و شماره گذاری نت
۰۲:۱۱