زلزله عروس و داماد تبریزی را آواره خیابان کرد
00:17