توهین وقیحانه مجری تلویزیون کشور آذربایجان به افشین آذری
۰۲:۰۶