فیلم مستند ماهیگیری کپور در دریاچه و اموزش بیرون کشیدن ماهی از اب
06:20