ارسال کتاب تام و جری برای سفیر وقت انگلیس به خاطر بی احترامی!
۰۳:۰۶