نخستین تصاویر از جدیدترین توانمندی رزمی سپاه در حین پرواز جنگنده سوخو
۰۲:۲۴