این خانم بازیگر ایرانی شاهد مرگش بود ! / وقتی روح از تنم رفت جنازه ام را دیدم !
۰۴:۰۵