مادر هنرمندی که به دلیل بدغذایی پسرش مشهور شد
00:53