واقعیت تخریب اموال دولتی و مردمی پس از گران شدن بنزین
07:06