هو کردن بوریس جانسون هنگام دیدار از اسکاتلند
۰۰:۵۱