کوتاه قامتان در برنامه خوبی از خودتونه قسمت اول
۰۸:۰۲