تغییر رنگ ماهی شهری چشم‌درشت کوژپوزه (Humpnose big-eye bream)
۰۰:۴۶