لحظه سرگیجه و زمین خوردن علی هاشمی وزنه بردار
۰۰:۳۵