سوال غیرمنتظره سردار سلیمانی از خبرنگار مجرد!
00:53