جدا شدن سنگ و ریزش کوه بر روی گردشگران در برزیل
۰۰:۰۷