تصاویری ناب از سر ریز شدن سد زیبای گاوشان کردستان
00:42