واکنش جالب مهدی ترابی به پیشنهادات اروپایی و اولین تمرین با پرسپولیس
01:19