شماره تلفنتو به انگلیسی بگو! نحوه گفتن و پرسیدن شماره تلفن در انگلیسی - آکادمی روان
۰۴:۵۱