انفجار مهیب در نزدیکی ساختمان دادستانی کل افغانستان
۰۰:۲۸