فیلم دفتر خاطرات شاهزاده خانم ۲: تعهد سلطنتی ۲۰۰۴ (The Princess Diaries 2: Royal Engagement 2004)
1:53:13