دیفرین چگونه در درمان منافذ باز بازپوست موثر است؟
۰۰:۵۳