زیباترین فیلم مستند ماهیگیری کپور بزرگ با تور پرتابی(۲۶ دقیقه فیلم اموزش ماهیگیری کپور)
25:36