در محاسبات خود جایی برای «رزق لایُحتَسَب» بگذارید
۰۷:۵۰