ویدئوی عجیبی که شهروند روسی از ماه تهیه کرد!
00:35