مسابقات پارکور و فری رانینگ ترکیه سال 1397 / Mardin
1:20:24