خانه تاریخی حاج حسین نصرالله -عباس آباد چوپانان
00:12